Regulamin - PAINTBALL i ASG ZACHODNIOPOMORSKIE ZŁOCIENIEC CZAPLINEK IMPREZY INTEGRACYJNE IVENTY POJEZIEŻE DRAWSKIE

Przejdź do treści


REGULAMIN I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA GRY.


1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do poleceń obsługi pola obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie wskazanego przez organizatora.
2. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa, na teren wskazanego przez organizatora mają wstęp gracze oraz osoby im towarzyszące i inne osoby, po uzyskaniu zgody obsługi.
3. Teren organizatora jest podzielony na dwie strefy: strefę bezpieczną i strefę gry.
4. W grze mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat, legitymujące się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, oraz osoby, które ukończyły 16 lat, z pisemną zgodą na udział podopiecznego w grze.
5. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa poprzez obsługę oraz zapoznaje się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisuje stosowne oświadczenie.
6. W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
7. Palenie jest dozwolone tylko w strefie bezpiecznej w miejscu do tego wyznaczonym.
8. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie oraz osoby wyeliminowane z gry, które opuszczają to pole.
9. Strzelanie z broni pneumatycznej (marker) może odbywać się tylko i wyłącznie w ściśle wyznaczonym terenie - strefie gry.
10. Zawodników obowiązuje podporządkowanie się wcześniej ustalonym zasadom gry.
11. Przebywający na polu gry zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do noszenia masek ochronnych, które mogą zostać zdjęte poza polem do gry, w wyznaczonym bezpiecznym miejscu. Trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku włącznie.
12. Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego lub w przypadku zauważenia na polu osoby postronnej lub osoby ze zdjętą maską.
13. Gracz przebywający poza strefą gry zobowiązany jest skierować lufę do ziemi oraz zabezpieczyć spust swojego markera. Markery w pozycji odbezpieczonej mogą pozostawać tylko i wyłącznie na polu gry.
14. Kategorycznie zabrania się strzelania poza polem gry. Kategorycznie zabrania się kierowania ognia poza obrębem pola do gry.
15. Strzelanie do przedmiotów, zwierząt lub osób niebiorących udziału w grze jest kategorycznie zabronione.
16. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów.
17. Na polu rozgrywki obowiązuje zakaz fizycznego kontaktu pomiędzy zawodnikami. Walka wręcz jest zabroniona.
18. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
a) trafienia kulką przeznaczoną do gry w paintball, pozostawiającą ślad farby,
b) własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta, decyzji sędziego bądź obsługi pola, gdy nie przestrzega regulaminu gry.
c) na podstawie decyzji sędziego
19. Zawodnik, który chce zejść z pola gry z powodu zacięcia się markera, aby uzupełnić kulki bądź gaz, daje znać sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany.
20. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką, trzymającą marker, opuszcza lufę markera ku ziemi i w ten sposób możliwie szybko i możliwie najbezpieczniejszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki /zasada gry fair/.
21. Gramy tylko kulkami organizatora.
22. Zabrania się strzelania używanymi kulkami, kulkami znalezionymi, zabrudzonymi, mokrymi czy też niewiadomego pochodzenia. Użycie takich kulek może spowodować uszkodzenie markera.
23. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni. Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią.
24. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do sędziego.
25. W przypadku zawinionego uszkodzenia broni lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną.
26. Osoby niestosujące się do regulaminu oraz stwarzające zagrożenie dla zdrowia własnego lub innych będą natychmiast usunięte z pola gry bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.
27. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze na terenie organizowanego przez firmę HORNET, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

1. Zapoznałem się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu paintballowego i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku użytkowania markera paintballowego oraz maski ochronnej.
3. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintballowego.
4. Otrzymałem sprzęt sprawny, wolny od wad, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i nie mam, co do niego żadnych zastrzeżeń.
5. Będę natychmiast informował organizatora o jakimkolwiek niepożądanym działaniu sprzętu.
6. Zobowiązuję się do zwrócenia sprzętu w stanie nienaruszonym.
7. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złamania reguł gry i zasad bezpieczeństwa przez któregoś z graczy w czasie gry mogę zostać zraniony, bądź trwale okaleczony.
8. Paintball pozostaje sportem niebezpiecznym, nawet wtedy, gdy przestrzegane są wszystkie zasady bezpieczeństwa. Z własnej i nieprzymuszonej woli akceptuję ryzyko w czasie uczestnictwa w grze paintball lub podczas jej obserwacji.
9. Przyjmuję do wiadomości, że gdy nie założę maski ochronnej narażam się na poważne i trwałe rany oczu, włącznie z utratą gałki ocznej. Zgadzam się na założenie i nie zdejmowanie maski ochronnej w żadnych okolicznościach, kiedy jestem na polu gry, w zasięgu celu i każdym innym terenie, gdzie mogę być uderzony przez pocisk rozmyślnie bądź przypadkowo.
10. Rozumiem, że chociaż personel będzie starał się zachować bezpieczeństwo i wymusić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez wszystkich zawodników, mogę być zraniony przez osobę nieprzestrzegającą tych zasad.
11. Rozumiem, że gra Paintball pociąga za sobą liczne ryzyka, jak np. ryzyko zranienia przez pocisk, zranienia z powodu awarii sprzętu paintballowego użytego podczas gry, zranienia z powodu wad zarówno na naturalnych jak i wykonanych przez człowieka przeszkodach na polu gry.
12. Potwierdzam, że mam dobre zdrowie, nie posiadam wad serca, dolegliwości bądź chorób, które mogłyby się pogorszyć lub być przyczyną zranienia, choroby bądź śmierci w wyniku wysiłku związanego z grą w paintball. Rozumiem, że w razie wątpliwości, co do mego stanu zdrowia, jestem zobowiązany za skonsultowanie się z lekarzem przed grą w paintball.
13. Jako warunek dopuszczający do udziału w grze paintball organizowanej przez firmę HORNET, zrzekam się wszelkich praw, jakie mogłyby mieć przeciw firmie HORNET właścicielowi terenu, producentowi sprzętu i ich właścicielom, personelowi i osób przez nich wyznaczonych do organizacji gry.
14. Zgadzam się przestrzegać wszystkich punktów tej Deklaracji i w przypadku naruszenia któregokolwiek z nich płacić ewentualne odszkodowanie, osobom, które poniosły szkodę, naprawić wszelkie zniszczenia oraz pokryć wszelkie szkody i wydatki powstałe w skutek nieregulaminowego zachowania, łącznie z wynagrodzeniami prawników.
15. Nikt, włączając sędziego pola nie ma prawa zmiany żadnego z warunków tej Deklaracji.
16. Rozumiem, że jestem w pełni odpowiedzialny za sprzęt mi wypożyczony. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonego mi sprzętu lub innych urządzeń należących do firmy HORNET zobowiązuje się do uregulowania odszkodowania finansowego za ten sprzęt.
17. Zgadzam się na przestrzeganie wszystkich w/w zasad bezpieczeństwa.
18. Zgadzam się dostosować do wszystkich punktów tego Oświadczenia.
19. Jestem świadomy, iż składając podpis, akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu i zasad bezpieczeństwa gry organizowanej przez firmę  HORNET Drawsko Pomorskie.Przeczytałem i zrozumiałem w/w treść regulaminu (27 punktów) oraz oświadczenia (19 punktów), co potwierdzam własnoręcznym podpisem:


………………………………………
( DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA GRY)
Wróć do spisu treści